20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Hytaýyň plastmassa enjamlary senagaty epidemiýa garşy göreşmekde ökde

Häzirki wagtda milli epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek möhüm tapgyra gadam basdy we ähli pudaklar we pudaklar energiýasyny boşatmak we epidemiýa garşy göreşmek üçin öz goşantlaryny ulanýarlar.Plastmassa epidemiýanyň öňüni alyş materiallary üçin möhüm çig maldyr.Plastmassa senagatynyň senagat maşynlary hökmünde Hytaýyň plastmassa maşynlary pudagyndaky kärdeşleri köp kynçylyklary ýeňip geçýärler, çalt jogap berýärler we epidemiýa garşy söweşde möhüm goşant goşmak üçin işjeň çäreleri görýärler.

1. Epidemiýa tutuş ýurt boýunça netijeli gözegçilik edilip, kärhanalar we döwlet edaralary birek-birege işe başlansoň, wuhan epidemiýasynyň hakyky dinamikasy ýüzlerçe million hytaýlylaryň ýüregine täsir etdi, öz wagtynda saglyk we epidemiýa öňüni almak iň köp üns berýän mowzuga öwrüldi.

2. Bir gezeklik lukmançylyk we saglygy goraýyş önümleri we beýleki zerur enjamlar gutaransoň, lukmançylyk gorag pudagy kärhanalary bahar baýramynyň önümçiliginden soň, şol bir wagtyň özünde kärhana işgärleri üçin işe gaýdyp gelmek üçin işe başladylar. we hökümet işgärleriniň aýry-aýry bölekleri, günortanlyk gutulary, bir gezek ulanylýan pyçak we çeňňek çemçe we ş.m. laýyklykda, işgärleriň howpsuzlygy, saglygy goramak we epidemiýanyň öňüni alyş talaplary, bazarda kyn zatlara öwrülýär gyssagly sargytlaryň köpüsi.

Müşderi esasan goşun we hassahanalar üçin plastik kagyz käseleri, kagyz tabaklary we sanjym şekilli nahar gutularyny öndürýär.Öň hataryndaky işgärleriň howpsuz iýmitlenmegini üpjün etmek we epidemiýadan ejir çeken üpjünçilik ýetmezçiligini çözmek üçin müşderi Bahar baýramyndan soň derrew işe we önümçilige başlady.

3. speedokary tizlikli maşynlar pudagynda öňdebaryjy hökmünde Ramada hökümetiň razylygyny alandan soň ilkinji gezek işe başlamagyny gurar, şonuň üçin lukmançylyk we saglyk we epidemiýanyň öňüni alyş önümleriniň müşderileriniň önümçiligini giňeldip biler. üpjün etmek mümkin boldugyça gysga wagtda!


Iş wagty: Mart-08-2022