20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Plastiki profil ekstruziýa maşyn toplumy (Agaç-plastmassa ekstruziýa)

Gysga düşündiriş:

Enjam, agaç poroşoklarynyň we plastmassa materiallarynyň garyndysy bilen agaç-plastmassa profilini gönüden-göni çykaryp biler we granulirlemegiň zerurlygy ýok.

Ulanylýan material:PE / PP + Agaç tozy;PVC + agaç tozy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1.Kompozit agaç-plastmassa materialda oňat çeýeligi bolan plastmassa materiallary bar.Şeýle hem düzüminde plastmassa materiallary bilen doly garylan süýüm bar.Kompozit agaç-plastmassa materialynyň basyşy we egilme garşylygy gaty agaja deňdir, ýöne agaçdan 2-5 esse gatydyr.

2.Kompozit agaç-plastmassa material tebigy agaçlaryň kemçiliklerinden gaça durýar we oňat görnüşini saklaýar;

3.Anti-poslama, çyglylyga garşy, güjük subutnamasy, ýarylmazdan ýokary ölçegli durnuklylyk.

4.Eňil amal, kesilen kesişde ýokary gatylyk we düzeltmek aňsat.

Kompozit agaç-plastmassa materiallary meýdanlary yzygiderli giňeldýär.Aşpez önümleri, mebel, agaç bezegi, gaplaýyş panelleri, gurnalan paletler we ş.m. ýaly has adaty materiallar çalşyryldy.

Daşky gurşawy goramagyň netijeliligi we birleşdirilen agaç-plastmassa materialynyň ykdysady artykmaçlyklary

1.Kompozit agaç-plastmassa çig maly esasan plastmassa, agaç ulanylýar;saýlanan çig mal döwülýär, ýer we şoňa görä täzeden gurulýar.Taýýar önümler dürli şekilli gowy görünýär.

2. Alnan çig mal tokaýyň çalt ýok edilmegini kökden ýok edýär, zyýanly zyňyndylara netijeli gözegçilik edýär we howanyň hapalanmagyny peseldýär.

Esasy tehniki parametrler

Model WP180 WP120 WP130
Maks.Profil giňligi (mm) 180 240 300
Kömekçi maşynyň umumy güýji (kw) 18.7 27.5 33.1
Sowadyjy suwuň göwrümi (m3 / sag) 5 7 7

Biziň kompaniýamyz "innowasiýa, sazlaşyk, toparlaýyn işlemek we paýlaşmak, ýollar, pragmatiki ösüş" ruhuny goldaýar.Bize pursat beriň we başarnygymyzy subut ederis.Siziň hoşniýetli kömegiňiz bilen, siziň bilen bilelikde ajaýyp geljegi döredip biljekdigimize ynanýarys.

Kompaniýamyz döredileli bäri, ýokary hilli önümleri we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary hödürlemegiň möhümdigine düşündik.Global üpjün edijiler bilen müşderileriň arasyndaky köp mesele aragatnaşygyň pesligi bilen baglanyşykly.Medeni taýdan üpjün edijiler düşünmeýän zatlaryny sorag etmekden çekinip bilerler.Islän zadyňyzy islän wagtyňyz garaşýan derejäňize ýetirmek üçin şol päsgelçilikleri aýyrýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: