20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

PET / PP gaplama gaýyş önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Gaplamak kemeri önümçilik liniýasy ekstruding enjamy, kömekçi maşyn, uzaldylan suw sowadyjy bak, guradyjy tank, yzarlaýjy maşyn toplumy we goşa portly sowadyjy maşyn toplumy we bölünen görnüşli elektrik dolandyryş kabineti.

Bu önümçilik liniýasy sendwiç kemerine we gaýtadan işlenen plastmassa bölejikleri bilen adaty gaýyş üçin ulanylýar.Gaplamak gaýyşlaryny el bilen ulanmak, maşyn ulanmak gaýyş, reňkli, nyşan çap etmek ýaly gaplama gaýyşlaryny öndürip biler, bu enjamda gaty giň, super pikirlenmek, agşamlyk dar we aç-açan gaýyşlar hem bar.Örän oňat bäsdeşlik bilen ýokary çykdajylary üçin bazar tarapyndan garşylanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- Takyk gatnaşygy materialy iýmitlendirmek we garyşdyrmak

-Awtomatiki gyzdyrma sikli

- Hatda plastisit, durnukly ekstruding we takyk temperatura gözegçilik

-Metr nasosy üznüksiz we durnukly önümçiligi üpjün edýär

- Uly yzarlaýyş güýji we izolýasiýa guradyjy şkaf bilen yzarlaýyş enjamlary

- Suwuk derejeli awtomatiki dolandyryş bilen uly göwrümli poslamaýan polat suw çüýşesi

Esasy konfigurasiýa

1. Ekstruding enjamy:Esasy maşyn nurbat baldagy OD: 80mm;kömekçi maşyn nurbat baldagy OD: 70mm.Mutasiýa çukur nurbady, sag burç kellesi we muti toparyny ýylatmak.

2. Uzyn suw çüýşesi:gaýyşlary iň oňat dartyş ýagdaýynda emele getirýän dürli önümleriň dürli sowadyş zerurlyklaryny üpjün edýär.

3. Gözleg enjamy:Gözegçilik enjamy biaxial yzarlaýyş enjamyny we goşa rolikli içki aýlaw gantry basmak enjamyny kabul edýär.Iki sany enjamyň tizligi CVT (üznüksiz üýtgeýän geçiriş) enjamy bilen sazlanýar we öň we arka üýtgeşik çyzykly tizlik tapawudyny emele getirýär.

4. Uzalýan tank:Elektrik uzak infragyzyl gyzdyrylan suwy çümdürmegiň usuly.

5. sowadyjy maşyn:Müşderileriň el bilen gaplaýyş kemerini ýa-da maşyn gaplaýyş gaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin örtük maşynlarynyň görnüşleri bar.

Tehniki parametrler

Gaýyş giňligi bar 9-32 (mm)
Önümçilik kuwwaty 120 (m / min)
Uzalma gatnaşygy 3-5
Material gaýtadan işlemek mümkinçiligi 60-200 (kg / sag)

Yza gaýdyp gelýän müşderi ýa-da täze bolsaňyz, sizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Bu ýerde gözleýän zadyňyzy taparsyňyz diýip umyt edýäris, ýok bolsa, haýal etmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Iň ýokary müşderi hyzmatyna we jogabyna buýsanýarys.Işiňiz we goldawyňyz üçin sag boluň!


  • Öňki:
  • Indiki: