20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Garny emele getirýän maşynyň işinde iki sany umumy mesele

Bellows emele getirýän maşyn, garyn önümçiliginiň esasy enjamydyr.Galyndy, geçiriş ulgamy we dolandyryş ulgamyndan emele gelýär.Ulanyş çäkleri dürli senagat pudaklaryna çenli giňeldildi.

Gasyn galyplaýyş maşynlarynyň iki görnüşi bar: dik we keseligine.Wertikal gasyn galyplaýyş maşynynyň galypdan ýokary we aşak, kiçijik pol meýdany we ykjam gurluşy açmak we ýapmak artykmaçlyklary bar, ýöne galyby çalyşmak kyn, esasanam uly diametrli galybyň çalyşmagy.Gorizontal gasynlanan emele getiriji maşyn uly pol meýdanyna eýe, sebäbi emele getirýän galyndy keseligine açylýar we ýapylýar, ýöne galyby dikligine garanyňda has amatly, sebäbi ol has giňden ulanylýar.Umumy kiçi diametrli turba integral galyby kabul edýär, uly diametrli turba agyr agramy we amatsyz çalyşmagy sebäpli ýaýyň galypyny kabul edýär.Diametri üýtgedilende, galyndy önümçiliginiň bahasyny tygşytlaýan diňe ýaýyň içindäki esasy galyp çalşylmalydyr.

Garny emele getirýän maşynyň işinde iki sany umumy mesele

(1) Daşarky diwar süýümleriniň tertipsiz görnüşi
Ug Gasynlanan emele getiriş modulynyň gabat gelýän takyklygy pes we gysyş wagtynda başga ýer bar.Modul çalşylar ýa-da modulyň iş tizligini sinhronlamak sazlanar.
Bell Bellikleri emele getirýän maşynyň geçiriş zynjyry, könelmegi sebäpli çukur ýalňyşlygyny ýygnady, netijede modulyň gysylmagy.Sürüji zynjyry abatlamaly ýa-da çalyşmaly.
③ Ölmek temperaturasy gaty pes.Ölüm temperaturasy dogry ýokarlandyrylmalydyr.
In Resin ýelimliligi gaty ýokary.Rezin poroşokyny pes ýapyşyk bilen çalyşyň.
Bar Barreliň temperaturasy gaty pes.Barreliň temperaturasy dogry ýokarlanmalydyr

(2) Kynçylyk döretmek
Raw Çig we kömekçi materiallaryň hili bilen baglanyşykly mesele bar.Rezin modeliniň we dürli goşundylaryň hiliniň bardygyny barlaň.
Head Kelle we modul kalibrlenenok.Kelle we emele getiriji modul gaýtadan işlenmeli.
Bar Barreliň temperaturasy pes.Barreliň temperaturasy dogry ýokarlanmalydyr.
Raw Çig malyň çyglylygy ýokary.Çig mal guradylmalydyr.
Form Formula manysyz, içerki we daşarky çalgy ýaglarynyň mukdary gaty köp.Formulasiýa dizaýny degişli düzedilmelidir.


Iş wagty: 16-2022-nji mart