20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Turbageçirijiniň düýbi tutulýar

(1) Turbanyň düýbüniň binýat bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagyny we turbanyň okunyň beýikligini we eňňidini gözegçilikde saklamak üçin PVC-U turbageçirijisi henizem ýassyk binýady hökmünde ulanylar.Umuman, umumy toprak üçin diňe 0,1M galyňlykdaky çäge ýassygy ýasalyp bilner.Softumşak toprak binýady üçin, çukuryň düýbi ýerasty suwlaryň derejesinden aşakda bolsa, galyňlygy 0,15 m-den az bolmadyk çygly ýa-da çagyl gatlagy we 5 ~ 40mm ululykdaky çygly bölejik asfaltlanmaly we bir gat çäge ýassygy bolmaly. binýadyň durnuklylygyny ýeňilleşdirmek üçin 0,05 m-den az bolmadyk galyňlygy asfaltlamaly.Rozetkanyň ýerleşdirilmegini aňsatlaşdyrmak üçin rozetkanyň we rozetkanyň birikdiriş böleginde bir çukur saklanmalydyr we gurlandan soň gum bilen doldurylýar.Turbanyň düýbi bilen düýbüniň arasyndaky ok burç, täsirli goldaw döretmek üçin turbanyň düýbüniň bir bölegini berk örtmek üçin gaty gum ýa-da orta gum bilen doldurylmalydyr.

(2) Adatça turbalar el bilen oturdylýar.Çukur çuňlugy 3m-den uly ýa-da dn400mm-den uly turbalar, demir däl ýüpler bilen truba göterilip bilner.Rozetka turbasy gurlanda, rozetka suw akymynyň ugry boýunça we rozetka aşaky akymdan ýokary akymdaky suw akymynyň ugruna gurnalar.Turbanyň uzynlygyny eli arra bilen kesip bolýar, ýöne bölüm zeper ýetmezden dik we tekiz saklanmalydyr.Ownuk diametrli turbany oturtmak el bilen amala aşyrylyp bilner.Turbanyň ujuna agaç päsgelçilik goýulýar we oturdylan turba ok bilen deňleşdirilýär we rozetka garga paneli bilen salynýar.Diametri dn400mm-den uly turbalar üçin el götermek we beýleki gurallar ulanylyp bilner, ýöne turbalary zor bilen iteklemek üçin gurluşyk enjamlary ulanylmaz.Kauçuk halkanyň işlemegi aňsat bolar we rezin halkanyň möhürleme täsirine üns berilmelidir.Tegelek rezin halkanyň möhürleme täsiri gowy däl, kiçijik deformasiýa garşylygy we togalanmagynyň öňüni alýan ýörite şekilli kauçuk halkanyň möhürleme täsiri has gowudyr.Dinönekeý baglanyşyk interfeýsi diňe dn110mm-den aşakdaky turbalara degişlidir.Lenta egriji turba interfeýsiň hilini üpjün etmek üçin öndüriji tarapyndan ýörite öndürilen turbanyň birleşmesini we ýelimini ulanmalydyr.

(3) Turbageçiriji bilen gözleg guýusynyň arasyndaky baglanyşyk üçin çeýe interfeýs kabul ediler we birikmek üçin rozetka turba armaturlary ulanylyp bilner.Çaklama beton ýakasy birikmek üçin hem ulanylyp bilner.Beton ýakasy gözleg guýusynyň diwarynda gurlup, çeýe baglanyşyk döretmek üçin ýakanyň we turbanyň içki diwary rezin halkalar bilen möhürlenendir.Sement kerpiç bilen PVC-U arasyndaky baglanyşyk gowy däl, şonuň üçin turba ýa-da turba armaturlaryny göni gözden geçiriş diwarynda gurmak amatly däl.Aralyk gatlak usuly kabul edilip bilner, ýagny PVC-U turbasynyň daşky ýüzüne plastmassa ýelim gatlagyny deň derejede ulanyp, üstüne gury çäge gatlagyny sepiň.20 minut bejerilenden soň, gödek ýüzli aralyk gatlak emele gelip biler.Sement kerpiç bilen gowy utgaşmagy üpjün etmek üçin gözleg guýusyna gurlup bilner.Çukurlar, howuzlar we ýumşak toprak meýdanlary üçin turbageçiriji bilen gözleg guýusynyň arasyndaky deňsiz çözgüdi azaltmak üçin täsirli usul ilki bilen 2 metrden köp bolmadyk gysga turbany gözden geçiriş guýusyna birikdirip, soňra bolsa tutuşlygyna birikdirmeli. gözleg turbasy bilen turbageçirijiniň arasyndaky hasaplaşyk tapawudynyň arasynda rahat geçiş döretmek üçin uzyn turba.

Plastiki önümler- (10)
Plastiki önümler- (8)

(4) Çukury doldurmak üçin çeýe turba turbanyň we topragyň bilelikdäki işine laýyklykda ýük göterýär.Gorag materialy we çukurlary doldurmagyň ykjamlygy turbanyň deformasiýasyna we göterijilik ukybyna uly täsir edýär.Deformasiýa moduly näçe uly bolsa we arka gapagyň gysyş derejesi näçe ýokary bolsa, turbanyň deformasiýasy şonça-da az we göterijilik ukyby şonça-da köp bolar.Dizaýn we gurluşyk aýratyn şertlere laýyklykda ünsli garalmalydyr.Turbageçiriji in engineeringenerçiliginiň umumy düzgünlerinden başga-da, çukury doldurmak PVC-U turbasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda degişli zerur çäreleri görmeli.Gaýtadan doldurma turbageçiriji gurlandan soň derrew amala aşyrylar we uzak wagtlap durmaga ýol berilmeýär.Turbanyň düýbünden turbanyň ýokarsyna çenli 0,4 m aralykdaky materiallar berk gözegçilikde saklanmalydyr.Ezilen daş, çagyl, orta gum, gaty gum ýa-da gazylan gowy toprak ulanylyp bilner.Turbageçiriji awtoulag ýolunyň aşagynda ýerleşende we asma ýol gurlandan soň gurlanda, çukurlary doldurmak şäherçesiniň asfalt gurluşyna edýän täsiri göz öňünde tutulýar.Turbanyň düýbünden turbanyň ýokarsyna çenli aralyk doldurylmaly we gatlaklarda orta we gödek gum ýa-da daş çipler bilen gysylmaly.Turbageçirijiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, turbanyň ýokarsyndan 0,4 metr aralykda basma maşynlary we gurallary bilen basmaga ýol berilmeýär.Arka doldurmagyň gysyş koeffisiýenti turbanyň düýbünden turbanyň ýokarsyna 95% -den uly ýa-da deň bolmaly;Turbanyň ýokarsyndan 0,4 m aralygynda 80% -den gowrak;Beýleki bölekler 90% -den uly ýa-da deň bolmaly. Rainagyşly möwsümde gurluşyk wagtynda turbanyň çukuryna we ýüzmegine ýol berilmez.

(5) waterapyk suw synagy ýa-da ýapyk gaz synagy, turbageçiriji gurlandan soň berkligi barlamak üçin ulanylyp bilner.Closedapyk howa synagy ýönekeý we çalt, PVC-U turbageçirijisiniň çalt gurluşyk tizligi üçin iň amatlydyr.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda öwrenilmeli barlag standarty we ýörite gözleg enjamlary ýok.PVC-U turbageçirijisiniň berkligi beton turbadan has gowudyr we rezin halka interfeýsi suwuň syzmagynyň öňüni alyp biler.Şonuň üçin PVC-U turbageçirijisiniň ýapyk suw synagynyň rugsat berilýän syzmagy beton turbageçirijisinden has berk we Hytaýda anyk düzgün ýok.Amerikanyň Birleşen Ştatlary turbageçirijiniň uzynlygy 24 km-den syzmagyň, turba diametri üçin 4,6l-dan geçmeli däldigini, bu salgylanma üçin ulanylyp bilinjekdigini aýtdy.


Iş wagty: 16-2022-nji mart