20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Plastmassa tehnikasynyň bazar derňewi

Daşary ýurt ösen tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy sebäpli Hytaýyň plastmassa tehnikasy önümleriniň tehniki derejesini ýokarlandyrdy, önümleriň çykdajy artykmaçlygy bilen bir hatarda, halkara bazaryny işjeň öwrenmek, plastmassa önümleriniň eksportyny ýokarlandyrmak mümkin boldy.

Geljekdäki eksport ýurtlary we Hytaýyň plastmassa enjamlary önümleriniň sebitleri nukdaýnazaryndan günbatar Europeanewropa bazarynda Hytaýyň girmegi henizem kyn bolan önümleriň tehniki derejesine we hiline ýokary talaplar bar.Tradeaponiýada ýokary söwda päsgelçilikleri we tehnologiýa bar we esasy eksport nokady däl.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýokary tehnologiýa bar bolsa-da, talaplar hem köp derejededir, önüm öndürmek ýa-da islemek islemeýän her ýyl import etmek üçin plastmassa enjamlary hem şolardan biridir.Häzirki wagtda käbir önümlerimiz Amerikan bazaryna girdi we geljekde käbir ösüşler bolar.

Günorta-Gündogar Aziýa bazarlary we Gonkong plastmassa enjamlary üçin adaty eksport bazarlarydyr we on ýyllyk bäş ýyllyk meýilnama döwründe, esasanam Wýetnamda bu sebitlerde islegiň artmagyna garaşylýar.

Soňky ýyllarda awtoulag, durmuş enjamlary we aragatnaşyk pudagynyň ösmegi sebäpli Hindistan plastmassa önümlerine uly isleg döretdi we ýakyn ýyllarda islegiň artmagyna garaşylýar.Şonuň üçin Hindistan bazary işjeň öwrenmek üçin Hytaýyň plastmassa enjamlarydyr.

Iranakyn Gündogardaky käbir nebit ýurtlary we sebitleri, mysal üçin Eýran, Birleşen Arap Emirlikleri, Yemenemen, Saud Arabystany we ş.m. daşary ýurt walýuta girdejileriniň ýokary bolmagy we plastmassa enjamlaryna islegiň artmagy.

Russiýa bilen Gündogar Europeewropanyň uly potensialy bar we Hytaýyň esasy bazarlaryndan biridir.Bu ýurtlaryň içerki plastmassa maşynlaryny öndürmek kuwwaty ýok, importa bil baglaýarlar.Mundan başga-da, Günorta Amerika we Afrika Hytaýyň plastik enjamlary eksport etmegi üçin potensial bazardyr.

Daşary ýurt walýutasynyň eksportyndan we eksport önümleriniň sanyndan 2005-nji we 2010-njy ýyllarda önümiň 17 million DOLLAR we 30 müň dollara, önümleriň sanynyň degişlilikde 10 müň 15 müň toplumyna ýetjekdigi çak edilýär.

Gysgaça aýdylanda, bazaryň kuwwaty nukdaýnazaryndan plastmassa enjamlary uly ösüş potensialyna eýe, ýöne geljegi uly geljegi bolan pudakdyr.


Iş wagty: Iýun-03-2019