20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Plastmassa enjamlary bazaryny kesgitlemek we klassifikasiýa etmek

Döwrebap marketinge görä, bazar gowy ýa-da hyzmaty hakyky ýa-da potensial alyjylaryň ýygyndysydyr.Şonuň üçin plastmassa enjamlary bazary hakyky ýa-da potensial satyn alyjylaryň ýygyndysydyr.Bu ýerde agzalýan plastmassa enjamlaryny alyjylar, köplenç plastik prosessorlar, plastmassa önümleri öndürijiler, plastmassa maşynlary dellallary we ş.m., bu alyjylaryň ýygyndysy plastik tehnika bazaryny emele getirýär.

Plastiki tehnika bazary, bazar gerimi ýaly dürli kategoriýalara, içerki bazara we halkara bazara bölünip bilner;Hyzmat obýektine görä, oba hojalygynyň plastmassa enjamlaryna, mehaniki we elektriklere bölünip bilner.Senagat plastmassa enjamlary, ýöne has giň ýaýran usul önüm kategoriýasyna bölmekdir.Bu usula laýyklykda, ähli plastmassa maşyn bazaryny hamyr bazary, mikser bazary, mikser bazary, granulirleme maşyn bazary, çümdüriji maşyn bazary, metbugat bazary, sanjym galyplaýjy maşyn bazary, ekstruder bazary, kalendar bazary, tüýkülik maşyn bazary ýaly bölünip bilner. 2-2-nji suratda görkezilýär.

Aboveokardaky klassifikasiýa usullaryndan başga-da, plastmassa enjamlary bazary önüm ulanyjylarynyň ykdysady masştabyna görä ýokary derejeli önüm bazaryna, orta önüm önümi bazaryna we pes derejeli önüm bazaryna bölünip bilner.Endokary derejeli önüm bazary esasan käbir iri kärhanalardan ýa-da iri taslamalardan durýar, önümiň öndürijiligine, hiline we ygtybarlylygyna ýokary talaplar bar we önümiň bahasy ikinji derejeli faktor.Bir gezeklik mukdarda köp mukdarda satyn almaga ýykgyn edýärler, ýöne has köp konsentrirlenen, köplenç yzygiderli, doly satyn alyş toplumy, import edilýän enjamlar ilkinji saýlawy.Pes derejeli önüm bazary, ýaňy başlaýan ulanyjylaryň topary.Olarda kiçi güýç, az kapital we gowşak tehniki güýç bar.Önümlere bolan talaplary tygşytly, köplenç kiçi we orta göwrümli modelleri satyn almak üçin.Orta aralyk önüm bazary ýokary derejeli önüm bazary bilen pes derejeli önüm bazary arasynda bolup, adatça kiçi we orta göwrümli döwlet kärhanalaryndan, köpçülikleýin kärhanalardan we belli bir güýji bolan aýratyn ulanyjylardan durýar.Önüm talaplary esasan tygşytly we hyzmat, köplenç içerki marka maşynyny saýlaň.

Mundan başga-da, plastmassa enjamlary bazary, pudak gymmaty boýunça gönüden-göni ulanyjy bazaryna we araçy bazara bölünip bilner.Göni ulanyjy bazary, beýleki önümleri öndürmek maksady bilen önüm satyn alýan plastik maşyn önümleriniň ahyrky ulanyjy bazarydyr;Araçyllar bazary plastmassa enjamlary, dilerler, eksportçylar we ş.m., girdeji üçin satmak maksady bilen önüm satyn alýarlar.


Iş wagty: Fewral-08-2022