20+ ýyllyk önümçilik tejribesi!

Plastiki turbanyň gurluşygy

Plastiki turbanyň giňelmegi we gysylmagy

Üýtgedilen UPVC zeýkeş turbasynyň iki ujy hem wilka, turba armaturlary rozetka.Olaryň köpüsi üýtgewsiz hemişelik baglanyşyk bolan rozetka usuly bilen baglanyşdyrylýar.Plastmassa önümleriniň çyzykly giňelme koeffisiýenti uly, turbanyň giňelmegi daşky gurşawyň temperaturasynyň we lagym temperaturasynyň üýtgemegi bilen ýüze çykýar

Plastiki önümler- (12)
Plastiki önümler- (13)

UPVC meselesi

(1) Zeýkeş rozetka turbasynyň ýerleşişi ulgamyň dizaýn akymyna uly täsir edýär.Azaldýan tirsek göteriji bilen akym turbasynyň arasyndaky baglanyşyk üçin ulanylar.Çykyş turbasy, göterijiden bir ululykda bolmaly.Çykyş turbasy, lagymlary açyk howada mümkin boldugyça tirsek ýa-da ortaky b turbasyz çykarmaly.Köp taslamalar has inçe drena out rozetka turbasynyň we rozetkadaky turbanyň armaturalarynyň köpelmegi turbadaky basyş paýlanyşyny ýaramaz üýtgedjekdigini, rugsat berilýän akym bahasyny peseldjekdigini we bu işde hajathananyň erbet zaýalanmagyna sebäp bolýandygyny tassykladylar. soňra ulanyň.

. UPVC spiral turbasynyň aýratynlyklary.Artykmaç jikme-jiklikleri goşmakdan gaça duruň, çoýun demir turbalarynyň drena system ulgamyny göçüriň we beýik binalara gaz turbalaryny goşuň.Egzoz turbalary goşulsa, diňe bir materiallary sarp etmän, spiral turbalaryň drena characteristics aýratynlyklaryny hem ýok eder.

(3) Spiral turba bilen bilelikde ulanylýan gapdal suw girelgesi üçin ýörite çaý ýa-da dört taraplaýyn turba armaturlary, hoz ekstruziýa kauçuk halkasynyň möhürleýji süýşmesine degişlidir.Adatça, rugsat berilýän giňeliş we süýşmek aralygy adaty gurluşyk we ulanyş tapgyrynda temperatura tapawudynyň çäginde.UPVC turbageçirijini giňeltmek ulgamyna görä, rugsat berilýän turbanyň uzynlygy 4m, ýagny göteriji ýa-da keseligine şaha turbasy bolsun, turba bölümi 4m aralykda bolsa, başga bir giňelme goşmaň.

(4) Turbalaryň birikmesi.UPVC spiral turbasy hoz ekstruziýa rezin halka möhürleýji boguny kabul edýär.Bu bogun giňelmek we gysylmak roluny oýnap bilýän süýşýän bogun görnüşidir.Şonuň üçin turba salnandan soň degişli ätiýaçlyk boşlugy düzgünlere laýyklykda göz öňünde tutulmalydyr.Gurluşyk wagtynda aýratyn operatorlaryň amatlylygy sebäpli ätiýaçlandyrylan boşlugyň gaty uly ýa-da gaty az bolmagyndan gaça duruň we turbageçirijiniň deformasiýasy geljekde möwsümleýin temperaturanyň üýtgemegi bilen syzmaga sebäp bolar.Öňüni alyş usuly, şol döwürdäki gurluşyk temperaturasyna görä ätiýaçlyk boşlugyň bahasyny kesgitlemekdir.Her bogun gurlanda, ilki goýmak turbasynda goýmak belgisi goýulýar we iş wagtynda goýmak belgisine ýetip bolýar.

.Gurluşyk wagtynda, çoýun demir turbanyň rozetkasyna salnan plastmas turbanyň daşky diwary, gysgyç doldurgyjy bilen sürtülme we berkidiji güýji ýokarlandyrmak üçin gödek bolmaly.

.Öňüni alyş usuly, suwy ýapýan halkany üçek turbasynyň töweregindäki ýokarky gatlakdan 150mm-200mm beýik etmekdir.

(7) Gömülen akdyryjy turbanyň gurluşygynda iki umumy mesele bar: biri, ýapyk poluň aşagyndaky turbanyň arka gapagy gysylansoň amala aşyrylmazlygydyr.Arka gapagy gysylansoň, suw doldurmak synagy gysylmazdan ozal ökde bolsa-da, turbageçirijiniň interfeýsi döwüldi, deformasiýa edildi we ulanylandan soň syzdy: beýlekisi, gizlenen turbanyň çep, sag we ýokarky bölekleri gum bilen örtülmeýär, netijede turbanyň daşky diwaryna gönüden-göni degýän ýiti gaty zatlarda ýa-da daşlarda turba diwarynyň zaýalanmagyna, deformasiýasyna ýa-da syzmagyna sebäp bolýar.

(8) Içerki açyk UPVC spiral turbasyny oturtmak, raýat diwary reňklenenden soň üznüksiz amala aşyrylmalydyr.Aslynda, gurluşyk döwri sebäpli olaryň köpüsi esasy gurluş gutarandan soň bezeg bilen bir wagtda amala aşyrylýar.Bu tekiz we owadan ýeriň hapalanmagyna sebäp bolar.Iň oňat çözgüt, UPVC spiral turbasynyň oturdylmagy bilen wagtynda plastmassa mata bilen örtmek we gutarandan soň aýyrmakdyr.Mundan başga-da, gurluşyk wagtynda UPVC spiral turbageçirijisiniň taýýar önüm goragyny güýçlendirmek zerurdyr.Turbageçirijä çykmak, howpsuzlyk ýüpüni berkitmek, skaf tagtasyny dikmek, goldaw hökmünde ulanmak ýa-da başga maksat bilen karz almak düýbünden gadagan.

Zemin zeýkeşiniň ýokarky beýikligi ýerden 5 ~ 10 mm pes, pol zeýkeşiniň suw möhüriniň çuňlugy 50 mm-den pes bolmaly däldir Maksat kanalizasiýa turbasyndaky zyýanly gazyň otaga girmeginiň we hapalanmagynyň öňüni almakdyr. suw möhüri zaýalanandan soň ýapyk daşky gurşaw arassaçylygy.Şeýle-de bolsa, suw üpjünçiliginiň we zeýkeş dizaýnynyň beýanynda çykdajylary azaltmak üçin gurluşyk bölümi we gurluşyk bölümi poluň zeýkeşini bazarda arzan bahadan ulanýandyklary barada seýrek aýdylýar.Bu poluň zeýkeş möhüri, adatça, suw möhüriniň çuňlugynyň talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýän 3 sm-den köp bolmaly däldir.Mundan başga-da, ýaşaýjylar jaýlaryny bezänlerinde, asyl plastmassa polunyň drenajyny çalyşmak üçin bezeg bazaryndaky poslamaýan polatdan ýasalan zeýkeşleri saýlaýarlar.Daş görnüşi açyk we owadan bolsa-da, içki suw möhüri hem gaty pes.Suw akdyrylanda poluň drenajynyň suw möhüri polo positiveitel basyş (aşaky gat) ýa-da otrisatel basyş (ýokarky gat) sebäpli zaýalanýar we ys otaga girýär.Residentsaşaýjylaryň köpüsi öýde erbet ysyň bardygyny we aşhana diapazony açylanda has çynlakaýdygyny, basyşyň üýtgemegi sebäpli suw möhüriniň zaýalanmagynyň sebäbini habar berdiler.Käbir ýaşaýyş aşhanalary pol zeýkeşleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Uzak wagtlap suwuň doldurylmaýandygy sebäpli, esasanam gyşda, suw möhürini guratmak aňsat, şonuň üçin pol zeýkeşlerini ýygy-ýygydan doldurmaly.Taslama we gurluşyk wagtynda ýokary suw möhürini ýa-da aşagyndan aşýan täze zeýkeşleri kabul etmek maslahat berilýär.Aşhananyň iç ýüzünde suw az bolýar, şonuň üçin poluň drenajyny gurup bolmaýar.


Iş wagty: 16-2022-nji mart